لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2352اقیانوس شناسی شیمیایی (شیمی دریا)کارشناسی ارشد ناپیوسته1393/10/08منسوخبازنگریشیمی--18علوم پایهدانلود فایل
2448اقیانوس شناسیکارشناسی پیوسته1388/03/31منسوختدوینشیمی--662علوم پایهدانلود فایل
2365اقیانوس شناسیکارشناسی پیوسته1392/02/15منسوخبازنگریعلوم زمین--723علوم پایهدانلود فایل
2610اقیانوس شناسیکارشناسی پیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم زمین--299علوم پایهدانلود فایل
2082اقلیم شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1368/04/25منسوختدوینعلوم زمین--311علوم پایهدانلود فایل
5348اقتصاد گرایش اقتصاد سلامتدکتری تخصصی1385/10/09فعالتدوینعلوم اقتصادی--636علوم اجتماعیدانلود فایل
3004اقتصاد کشاورزی گرایش مدیریت مزرعهدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--563کشاورزیدانلود فایل
3006اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--563کشاورزیدانلود فایل
3434اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزیدکتری تخصصی1395/09/14فعالبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--152کشاورزیدانلود فایل
3007اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--563کشاورزیدانلود فایل
نمایش ۵٬۵۷۱ تا ۵٬۵۸۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰