لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
1434‌مهندسی فناوری اطلاعات-شبکه های کامپیوتریکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/10/20منسوختدوینفناوری اطلاعات--839فنی و مهندسیدانلود فایل
2002641‌بهره برداریکاردانی ناپیوسته1371/04/27منسوختدوینمدیریت و خدمات اجتماعی--180علمی و کاربردیدانلود فایل
8138یادگیری الکترونیکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/05/20فعالتدوینبینا رشته ای--788بینا رشته ایدانلود فایل
3414گیاهپزشکیکارشناسی پیوسته1394/12/09منسوخبازنگریگیاه پزشکی--109کشاورزیدانلود فایل
2002143گیاه پزشکیکاردانی ناپیوسته1391/06/19فعالبازنگریکشاورزی--349علمی و کاربردیدانلود فایل
2039گیاه شناسیدکتری تخصصی1372/10/26منسوختدوینعلوم زیستی--421علوم پایهدانلود فایل
2572گوهر شناسی کاربردی و کانی های صنعتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/05/20فعالتدوینعلوم زمین--788علوم پایهدانلود فایل
2001575گوشت و فراورده‌های گوشتیکاردانی ناپیوسته1376/11/05منسوختدوینکشاورزی--501علمی و کاربردیدانلود فایل
2001898گوشت و فرآورده های گوشتیکارشناسی ناپیوسته1385/08/20منسوختدوینکشاورزی--136علمی و کاربردیدانلود فایل
2001583گل وگیاهان زینتیکاردانی ناپیوسته1378/06/14منسوختدوینکشاورزی--523علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰