لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
3125مهندسی کشاورزی - آموزش کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/10/29منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--205کشاورزیدانلود فایل
3217مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزیکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--563کشاورزیدانلود فایل
3120مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/11/17منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--668کشاورزیدانلود فایل
3122مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی گرایش تولید و بازار یابیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/11/17منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--668کشاورزیدانلود فایل
3123مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/11/17منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--668کشاورزیدانلود فایل
3223مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزیکارشناسی پیوسته1383/06/17منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--160کشاورزیدانلود فایل
3130مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--563کشاورزیدانلود فایل
3241مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی گرایش باغبانیکارشناسی پیوسته1386/10/22منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--649کشاورزیدانلود فایل
3243مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی گرایش خاکشناسیکارشناسی پیوسته1386/10/22منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--649کشاورزیدانلود فایل
3245مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتاتکارشناسی پیوسته1386/10/22منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--649کشاورزیدانلود فایل
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰