لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتاتکارشناسی پیوسته1386/10/22منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--665کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی گرایش علوم دامیکارشناسی پیوسته1386/10/22منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--665کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی گرایش ماشینهای کشاورزیکارشناسی پیوسته1386/10/22منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--665کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی گرایش گیاهپزشکیکارشناسی پیوسته1386/10/22منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--665کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - ترویج کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/10/29منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--104کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - توسعه روستاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--414کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - توسعه روستایی گرایش توسعه کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/02/11منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--756کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی -اقتصاد کشاورزیکارشناسی پیوسته1392/03/19منسوخبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--833کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی -مدیریت کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1375/09/25منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--331کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی- اقتصاد کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوخبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--414کشاورزیدانلود فایل
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۵٬۷۰۲ مورد.