لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
3006اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--563کشاورزیدانلود فایل
3434اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزیدکتری تخصصی1395/09/14فعالبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--152کشاورزیدانلود فایل
3004اقتصاد کشاورزی گرایش مدیریت مزرعهدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--563کشاورزیدانلود فایل
5348اقتصاد گرایش اقتصاد سلامتدکتری تخصصی1385/10/09فعالتدوینعلوم اقتصادی--636علوم اجتماعیدانلود فایل
16048الهیات و معارف اسلامی و ارشاددکتری تخصصی1369/10/30فعالتدوینالهیات--354علوم انسانیدانلود فایل
1533الکترونیکدکتری تخصصی1392/04/16فعالبازنگریمهندسی برق--730فنی و مهندسیدانلود فایل
1497الگوریتم و محاسباتدکتری تخصصی1393/11/18فعالتدوینمهندسی کامپیوتر--752فنی و مهندسیدانلود فایل
16385امنیت بین المللدکتری تخصصی1397/12/19فعالتدویننظامی و انتظامی--779علوم انسانیدانلود فایل
16360امنیت ملی گرایش امنیت داخلیدکتری تخصصی1385/11/28فعالتدویننظامی و انتظامی--639علوم انسانیدانلود فایل
16369امنیت ملی گرایش تهدیدات امنیت ملیدکتری تخصصی1399/11/13فعالتدویننظامی و انتظامی--1077علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰