لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
آمار بیمهکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/10/10منسوخبازنگریآمار--310علوم پایهدانلود فایل
آمار حیاتیدکتری تخصصی1370/06/30منسوختدوینآمار--94علوم پایهدانلود فایل
آمار رسمیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/03/20فعالتدوینآمار--884علوم پایهدانلود فایل
آمار ریاضیکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/10/10منسوختدوینآمار--310علوم پایهدانلود فایل
آمار ریاضیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/01فعالبازنگریآمار--92علوم پایهدانلود فایل
آمار و سنجش آموزشیکارشناسی پیوسته1388/03/31فعالتدوینآمار--721علوم پایهدانلود فایل
آمار و کاربردهاکارشناسی پیوسته1388/02/26منسوخبازنگریآمار--719علوم پایهدانلود فایل
آمار گرایش آمار اجتماعی و اقتصادیکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/04/27منسوختدوینآمار--261علوم پایهدانلود فایل
آمار گرایش آمار ریاضیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/01منسوخبازنگریآمار--92علوم پایهدانلود فایل
آمار گرایش بیم سنجیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/10/21منسوخبازنگریآمار--310علوم پایهدانلود فایل
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۵٬۷۰۲ مورد.