لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
6459آموزش زبان انگلیسیکارشناسی پیوسته1386/02/29منسوختدوینزبان و ادبیات خارجی--641علوم انسانیدانلود فایل
6949آموزش زبان انگلیسیکارشناسی پیوسته1394/09/28فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی--760علوم انسانیدانلود فایل
16190آموزش زبان عربیکارشناسی پیوسته1396/09/04فعالتدوینزبان و ادبیات عربی--775علوم انسانیدانلود فایل
6948آموزش زبان عربیکارشناسی پیوسته1394/09/28فعالتدوینزبان و ادبیات عربی--760علوم انسانیدانلود فایل
16493آموزش زبان فارسیکارشناسی پیوسته1399/11/05فعالتدوینزبانشناسی--793علوم انسانیدانلود فایل
6454آموزش زبان و ادبیات فارسیکارشناسی پیوسته1388/12/22منسوختدوینزبان و ادبیات فارسی--669علوم انسانیدانلود فایل
2578آموزش زیست شناسیکارشناسی پیوسته1399/04/03فعالبازنگریعلوم زیستی--1057علوم پایهدانلود فایل
2509آموزش زیست شناسیکارشناسی پیوسته1394/09/28منسوخبازنگریعلوم زیستی--760علوم پایهدانلود فایل
2577آموزش شیمیکارشناسی پیوسته1399/04/03فعالبازنگریشیمی--1057علوم پایهدانلود فایل
2508آموزش شیمیکارشناسی پیوسته1394/09/28منسوخبازنگریشیمی--760علوم پایهدانلود فایل
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰