لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
آموزش زبان عربیکارشناسی پیوسته1394/09/28فعالتدوینزبان و ادبیات عربی--869علوم انسانیدانلود فایل
آموزش زبان و ادبیات فارسیکارشناسی پیوسته1388/12/22منسوختدوینزبان و ادبیات فارسی--751علوم انسانیدانلود فایل
آموزش زیست شناسیکارشناسی پیوسته1399/04/03فعالبازنگریعلوم زیستی--13990403علوم پایهدانلود فایل
آموزش زیست شناسیکارشناسی پیوسته1394/09/28منسوخبازنگریعلوم زیستی--869علوم پایهدانلود فایل
آموزش شیمیکارشناسی پیوسته1399/04/03فعالبازنگریشیمی--13990403علوم پایهدانلود فایل
آموزش شیمیکارشناسی پیوسته1394/09/28منسوخبازنگریشیمی--869علوم پایهدانلود فایل
آموزش علوم اجتماعیکارشناسی پیوسته1394/09/28فعالبازنگریعلوم اجتماعی--869علوم اجتماعیدانلود فایل
آموزش فیزیککارشناسی پیوسته1399/04/03فعالبازنگریفیزیک--13990403علوم پایهدانلود فایل
آموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنیکارشناسی پیوسته1372/08/30منسوختدوینعلوم تربیتی--267علوم انسانیدانلود فایل
آموزش وپرورش پیش دبستانی ودبستانیکارشناسی پیوسته1372/08/30منسوختدوینعلوم تربیتی--267علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۵٬۷۲۵ مورد.