لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
مکانیزاسیون کشاورزیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینماشین های کشاورزی--414کشاورزیدانلود فایل
مکانیک ماشین های کشاورزیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینماشین های کشاورزی--414کشاورزیدانلود فایل
مهندسی اقتصاد کشاورزیدکتری تخصصی1392/04/23منسوخبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--837کشاورزیدانلود فایل
مهندسی مکانیک بیوسیستمدکتری تخصصی1392/01/18فعالبازنگریماشین های کشاورزی--826کشاورزیدانلود فایل
مهندسی منابع آبدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینعلوم و مهندسی آب--414کشاورزیدانلود فایل
هواشناسی کشاورزیدکتری تخصصی1382/11/14منسوختدوینعلوم و مهندسی آب--78کشاورزیدانلود فایل
مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاکدکتری تخصصی1393/12/03منسوخبازنگریخاکشناسی--414کشاورزیدانلود فایل
مدیریت منابع خاکدکتری تخصصی1393/12/03منسوخبازنگریخاکشناسی--414کشاورزیدانلود فایل
تکنولوژی مواد غذاییکاردانی ناپیوسته1370/05/01فعالتدوینصنایع غذایی--221کشاورزیدانلود فایل
تکنولوژی تولیدات دامیکاردانی ناپیوسته1392/02/15فعالتدوینعلوم دامی--223کشاورزیدانلود فایل
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۵٬۸۵۲ مورد.