لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
3296مهندسی اقتصاد کشاورزی-بازاریابی محصولات کشاورزیدکتری تخصصی1392/04/23منسوخبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--837کشاورزیدانلود فایل
3294مهندسی اقتصاد کشاورزی-سیاست و توسعه کشاورزیدکتری تخصصی1392/04/23منسوخبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--837کشاورزیدانلود فایل
3539مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی پایدارکارشناسی پیوسته1399/11/12فعالبازنگریاقتصاد و ترویج کشاورزی--153کشاورزیدانلود فایل
16119مهندسی مدیریت و آبادانی روستاهاکارشناسی پیوسته1382/02/15منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--13820215کشاورزیدانلود فایل
3125مهندسی کشاورزی - آموزش کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/10/29منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--104کشاورزیدانلود فایل
3217مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزیکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--414کشاورزیدانلود فایل
3120مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/11/17منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--748کشاورزیدانلود فایل
3122مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی گرایش تولید و بازار یابیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/11/17منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--748کشاورزیدانلود فایل
3123مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/11/17منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--748کشاورزیدانلود فایل
3223مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزیکارشناسی پیوسته1383/06/17منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--90کشاورزیدانلود فایل
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۴۰۰