لیست کامل رشته ها

نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۵٬۴۵۹ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
آمار بیمهکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/10/10منسوخبازنگریآمار310علوم پایهدانلود فایل
آمار حیاتیدکتری تخصصی1370/06/30منسوختدوینآمار94علوم پایهدانلود فایل
آمار رسمیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/03/20فعالتدوینآمار884علوم پایهدانلود فایل
آمار ریاضیکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/10/10منسوختدوینآمار310علوم پایهدانلود فایل
آمار ریاضیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/01فعالبازنگریآمار92علوم پایهدانلود فایل
آمار و سنجش آموزشیکارشناسی پیوسته1388/03/31فعالتدوینآمار721علوم پایهدانلود فایل
آمار و کاربردهاکارشناسی پیوسته1388/02/26منسوخبازنگریآمار719علوم پایهدانلود فایل
آموزش ابتدایی ( خاص دانشگاه فرهنگیان )کارشناسی پیوسته1394/09/28فعالبازنگریعلوم تربیتی869علوم انسانیدانلود فایل
آموزش ارتباط تصویری ( خاص دانشگاه فرهنگیان )کارشناسی پیوسته1394/09/28فعالبازنگریهنرهای کاربردی869هنر و معماریدانلود فایل
آموزش الهیات ( خاص دانشگاه فرهنگیان )کارشناسی پیوسته1394/09/28فعالبازنگریالهیات869علوم انسانیدانلود فایل