لیست کامل رشته ها


نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۵٬۸۳۹ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
آمارکارشناسی پیوسته1395/11/23فعالتدوینآمار882علوم پایهدانلود فایل
آمار اجتماعی و اقتصادیکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/04/27فعالتدوینآمار261علوم پایهدانلود فایل
آمار اقتصادیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/04/27فعالبازنگریآمار13970427علوم پایهدانلود فایل
آمار بیمهکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/04/27منسوختدوینآمار261علوم پایهدانلود فایل
آمار بیمهکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/10/10منسوخبازنگریآمار310علوم پایهدانلود فایل
آمار حیاتیدکتری تخصصی1370/06/30منسوختدوینآمار94علوم پایهدانلود فایل
آمار رسمیکارشناسی ارشد ناپیوسته1396/03/20فعالتدوینآمار884علوم پایهدانلود فایل
آمار ریاضیکارشناسی ارشد ناپیوسته1374/10/10منسوختدوینآمار310علوم پایهدانلود فایل
آمار ریاضیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/01فعالبازنگریآمار92علوم پایهدانلود فایل
آمار و سنجش آموزشیکارشناسی پیوسته1388/03/31فعالتدوینآمار721علوم پایهدانلود فایل