لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
کشاورزی هسته ای گرایش بیماریهای گیاهیدکتری تخصصی1387/04/29منسوختدوینبه نژادی و بیوتکنولوژی--693کشاورزیدانلود فایل
کشاورزی هسته ای گرایش جنگلدکتری تخصصی1387/04/29منسوختدوینبه نژادی و بیوتکنولوژی--693کشاورزیدانلود فایل
کشاورزی هسته ای گرایش شیلاتدکتری تخصصی1387/04/29منسوختدوینبه نژادی و بیوتکنولوژی--693کشاورزیدانلود فایل
کشاورزی هسته ای گرایش علوم دامیدکتری تخصصی1387/04/29منسوختدوینبه نژادی و بیوتکنولوژی--693کشاورزیدانلود فایل
کشاورزی هسته ای گرایش مهندسی آبدکتری تخصصی1387/04/29منسوختدوینبه نژادی و بیوتکنولوژی--693کشاورزیدانلود فایل
محیط زیستدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
محیط زیست گرایش تنوع زیستیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
محیط زیست گرایش آمایش سرزمیندکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
محیط زیست گرایش الودگی محیط زیستدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
مدیریت صنایع چوب و کاغذدکتری تخصصی1381/02/29منسوخبازنگریمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۵٬۸۵۲ مورد.