لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
6997ادبیات فرانسهدکتری تخصصی1375/10/09فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--472علوم انسانیدانلود فایل
6547ادیان ابراهیمیدکتری تخصصی1390/03/21فعالتدوینعلوم حوزوی--679علوم انسانیدانلود فایل
6897ادیان غیر ابراهیمی - ادیان ایرانیدکتری تخصصی1393/07/06منسوختدوینعلوم حوزوی--750علوم انسانیدانلود فایل
6001ادیان و عرفاندکتری تخصصی1369/04/17فعالتدوینالهیات--346علوم انسانیدانلود فایل
16447ادیان و عرفان گرایش ادیان ایران باستاندکتری تخصصی1400/05/11فعالتدوینعلوم حوزوی--799علوم انسانیدانلود فایل
16448ادیان و عرفان گرایش ادیان و مکاتب عرفانی شرقدکتری تخصصی1400/05/11فعالتدوینعلوم حوزوی--799علوم انسانیدانلود فایل
16449ادیان و عرفان گرایش تصوف در جهان اسلامدکتری تخصصی1400/05/11فعالتدوینعلوم حوزوی--799علوم انسانیدانلود فایل
16443ادیان و عرفان گرایش مطالعات تطبیقی قرآن و کتاب مقدسدکتری تخصصی1400/05/11فعالتدوینعلوم حوزوی--799علوم انسانیدانلود فایل
3001اصلاح نباتاتدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینبه نژادی و بیوتکنولوژی--563کشاورزیدانلود فایل
3002اصلاح نژاد دامدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینعلوم دامی--563کشاورزیدانلود فایل
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰