لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
4004بیماریهای داخلی دامهای بزرگدکتری دستیاری1366/03/27منسوختدوینعلوم درمانگاهی--10دامپزشکیدانلود فایل
4082بیماریهای داخلی دامهای بزرگدکتری دستیاری1396/09/29فعالبازنگریعلوم درمانگاهی--963دامپزشکیدانلود فایل
4005بیماریهای داخلی دامهای کوچکدکتری دستیاری1366/03/27منسوختدوینعلوم درمانگاهی--10دامپزشکیدانلود فایل
4070بیماریهای داخلی دامهای کوچکدکتری دستیاری1395/09/14فعالبازنگریعلوم درمانگاهی--152دامپزشکیدانلود فایل
4006بیماریهای طیوردکتری دستیاری1366/03/27منسوختدوینعلوم درمانگاهی--10دامپزشکیدانلود فایل
4069بیهوشی و مراقبت های ویژه دامپزشکیدکتری دستیاری1395/03/22فعالتدوینعلوم درمانگاهی--764دامپزشکیدانلود فایل
4027بیوتکنولوژی دامپزشکیدکتری تخصصی1381/09/16منسوختدوینعلوم پایه--566دامپزشکیدانلود فایل
4083بیوتکنولوژی دامپزشکیدکتری تخصصی1397/07/01فعالبازنگریعلوم پایه--1000دامپزشکیدانلود فایل
4028بیوشیمیدکتری تخصصی1391/10/10فعالبازنگریعلوم پایه--711دامپزشکیدانلود فایل
4093بیوشیمی بالینیکارشناسی ارشد ناپیوسته1400/10/05فعالبازنگریعلوم پایه--313دامپزشکیدانلود فایل
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰