لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
علوم شناختی-علوم اعصاب شناختی گرایش مغزوشناختدکتری تخصصی1393/04/01فعالبازنگریعلوم زیستی--849علوم پایهدانلود فایل
علوم شناختی-مدل سازی شناختیدکتری تخصصی1391/03/21فعالتدوینروانشناسی--799علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت و کمیسر دریاییکارشناسی پیوسته1379/06/27منسوختدوینمدیریت--399علوم انسانیدانلود فایل
اقیانوس شناسیکارشناسی پیوسته1388/03/31منسوختدوینشیمی--721علوم پایهدانلود فایل
معماری کشتی گرایش سازه کشتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1376/04/08فعالتدوینمهندسی مکانیک--343فنی و مهندسیدانلود فایل
معماری کشتی گرایش هیدرومکانیک کشتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1376/04/08فعالتدوینمهندسی مکانیک--343فنی و مهندسیدانلود فایل
شیمی گرایش شیمی دریاکارشناسی ارشد ناپیوسته1387/04/08منسوختدوینشیمی--690علوم پایهدانلود فایل
زیستی علوم دریایی شاخه بیولوژی ماهیانکارشناسی ارشد ناپیوسته1369/02/23منسوختدوینعلوم زیستی--195علوم پایهدانلود فایل
اقیانوس شناسی فیزیکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/03/31فعالتدوینفیزیک--721علوم پایهدانلود فایل
فیزیک دریاکارشناسی ارشد ناپیوسته1388/03/31منسوختدوینفیزیک--721علوم پایهدانلود فایل
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۵٬۷۰۲ مورد.