لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
علوم و صنایع غذایی گرایش شیمی مواد غذاییدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینصنایع غذایی--414کشاورزیدانلود فایل
علوم و صنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذاییدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینصنایع غذایی--414کشاورزیدانلود فایل
علوم و صنایع غذایی گرایش مهندسی مواد و طراحی صنایع غذاییدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینصنایع غذایی--414کشاورزیدانلود فایل
علوم و مهندسی آبخیزداریدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
فرآورده های چند سازه چوبدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
فیزیولوژی دامدکتری تخصصی1382/11/28منسوختدوینعلوم دامی--79کشاورزیدانلود فایل
کشاورزی هسته ایدکتری تخصصی1387/04/29منسوختدوینبه نژادی و بیوتکنولوژی--693کشاورزیدانلود فایل
کشاورزی هسته ای گرایش اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی گیاهیدکتری تخصصی1387/04/29منسوختدوینبه نژادی و بیوتکنولوژی--693کشاورزیدانلود فایل
کشاورزی هسته ای گرایش حشره شناسیدکتری تخصصی1387/04/29منسوختدوینبه نژادی و بیوتکنولوژی--693کشاورزیدانلود فایل
کشاورزی هسته ای گرایش خاکشناسیدکتری تخصصی1387/04/29منسوختدوینبه نژادی و بیوتکنولوژی--693کشاورزیدانلود فایل
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۵٬۸۵۲ مورد.