لیست کامل رشته ها

نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۵٬۵۴۰ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
آماردکتری تخصصی1390/02/10فعالبازنگریآمار780علوم پایهدانلود فایل
آمارکاردانی ناپیوسته1372/01/22فعالتدوینآمار255علوم پایهدانلود فایل
آمارکارشناسی پیوسته1379/04/19منسوختدوینآمار397علوم پایهدانلود فایل
آمارکارشناسی ناپیوسته1383/06/28فعالتدوینآمار522علوم پایهدانلود فایل
آمارکارشناسی پیوسته1395/04/27فعالبازنگریآمار73علوم پایهدانلود فایل
آماردکتری تخصصی1395/11/23فعالبازنگریآمار882علوم پایهدانلود فایل
آماردکتری تخصصی1395/11/23فعالتدوینآمار882علوم پایهدانلود فایل
آمار اجتماعی و اقتصادیکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/04/27منسوختدوینآمار261علوم پایهدانلود فایل
آمار اقتصادیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/04/27فعالبازنگریآمار13970427علوم پایهدانلود فایل
آمار بیمهکارشناسی ارشد ناپیوسته1372/04/27منسوختدوینآمار261علوم پایهدانلود فایل