لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
7157صحنه آرائیکارشناسی پیوسته1365/03/03فعالتدوینهنرهای نمایشی--88هنر و معماریدانلود فایل
7158نمایش عروسکیکارشناسی پیوسته1365/03/03منسوختدوینهنرهای نمایشی--88هنر و معماریدانلود فایل
7156کارگردانیکارشناسی پیوسته1365/03/03فعالتدوینهنرهای نمایشی--88هنر و معماریدانلود فایل
4009جراحی دامپزشکیدکتری دستیاری1365/04/07منسوختدوینعلوم درمانگاهی--92دامپزشکیدانلود فایل
4011علوم تشریحی دامپزشکیدکتری دستیاری1365/04/07منسوختدوینعلوم پایه--92دامپزشکیدانلود فایل
4008پاتولوژی دامپزشکیدکتری دستیاری1365/04/07فعالتدوینپاتوبیولوژی--92دامپزشکیدانلود فایل
3211زراعت و اصلاح نباتاتکارشناسی پیوسته1365/04/21منسوختدوینتولیدات گیاهی--95کشاورزیدانلود فایل
3268مهندسی منابع طبیعی - علو م و صنایع چوب و کاغذ گرایش بیولوژی وحفاظت چوبکارشناسی پیوسته1365/04/21منسوختدوینمنابع طبیعی--95کشاورزیدانلود فایل
3267مهندسی منابع طبیعی - علو م و صنایع چوب و کاغذ گرایش خمیر وکاغذکارشناسی پیوسته1365/04/21منسوختدوینمنابع طبیعی--95کشاورزیدانلود فایل
3266مهندسی منابع طبیعی - علو م و صنایع چوب و کاغذ گرایش صنایع چوبکارشناسی پیوسته1365/04/21منسوختدوینمنابع طبیعی--95کشاورزیدانلود فایل
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰