لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
6059آموزش عالی - برنامه ریزی درسی در آموزش عالیدکتری تخصصی1380/07/01فعالتدوینعلوم تربیتی--1079علوم انسانیدانلود فایل
6060آموزش عالی - فناوری اطلاع رسانی در آموزش عالیدکتری تخصصی1380/07/01فعالتدوینعلوم تربیتی--1079علوم انسانیدانلود فایل
6056آموزش عالی - مدیریت آموزش عالیدکتری تخصصی1380/07/01فعالتدوینعلوم تربیتی--1079علوم انسانیدانلود فایل
16236آموزش محیط زیستدکتری تخصصی1397/03/30فعالتدوینعلوم تربیتی--988علوم انسانیدانلود فایل
3009آموزش کشاورزیدکتری تخصصی1384/04/07منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--221کشاورزیدانلود فایل
4021آناتومی و جنین شناسی دامپزشکیدکتری تخصصی1379/10/04منسوختدوینعلوم پایه--549دامپزشکیدانلود فایل
4036آناتومی وجنین شناسی مقایسه ایدکتری تخصصی1394/06/29فعالبازنگریعلوم پایه--881دامپزشکیدانلود فایل
6742آینده پژوهیدکتری تخصصی1393/07/20فعالتدوینمدیریت--751علوم انسانیدانلود فایل
3535احیای اکوسیستمدکتری تخصصی1398/12/04فعالتدوینمنابع طبیعی--785کشاورزیدانلود فایل
6896ادبیات عربیدکتری تخصصی1394/06/07فعالتدوینعلوم حوزوی--757علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰