لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
4002بهداشت و بیماریهای آبزیاندکتری دستیاری1372/04/13منسوختدوینبهداشت و بیماریهای آبزیان--406دامپزشکیدانلود فایل
4037بهداشت و بیماریهای آبزیاندکتری دستیاری1394/06/29فعالبازنگریبهداشت و بیماریهای آبزیان--31دامپزشکیدانلود فایل
4041بهداشت و بیماریهای آبزیاندیپلمای دانشگاهی1384/03/21فعالتدوینبهداشت و بیماریهای آبزیان--843دامپزشکیدانلود فایل
4042بهداشت و بیماریهای دامهای کوچکدیپلمای دانشگاهی1381/09/16فعالتدوینعلوم درمانگاهی--566دامپزشکیدانلود فایل
4043بهداشت و بیماریهای طیوردیپلمای دانشگاهی1384/03/21فعالتدوینعلوم درمانگاهی--843دامپزشکیدانلود فایل
4038بهداشت و بیماریهای پرندگاندکتری دستیاری1394/06/29فعالبازنگریعلوم درمانگاهی--65دامپزشکیدانلود فایل
4044بهداشت و بیماریهای گاودیپلمای دانشگاهی1384/03/21فعالتدوینعلوم درمانگاهی--843دامپزشکیدانلود فایل
4003بهداشت و مواد غذاییدکتری دستیاری1372/04/13منسوختدوینبهداشت و کنترل مواد غدایی--406دامپزشکیدانلود فایل
4052بهداشت وکنترل کیفی مواد غذاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1390/11/08فعالتدوینبهداشت و کنترل مواد غدایی--689دامپزشکیدانلود فایل
4004بیماریهای داخلی دامهای بزرگدکتری دستیاری1366/03/27منسوختدوینعلوم درمانگاهی--10دامپزشکیدانلود فایل
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰