لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
آموزش عالی - برنامه ریزی توسعه آموزش عالیدکتری تخصصی1380/07/01فعالتدوینعلوم تربیتی--335علوم انسانیدانلود فایل
آموزش عالی - برنامه ریزی درسی در آموزش عالیدکتری تخصصی1380/07/01فعالتدوینعلوم تربیتی--335علوم انسانیدانلود فایل
آموزش عالی - فناوری اطلاع رسانی در آموزش عالیدکتری تخصصی1380/07/01فعالتدوینعلوم تربیتی--335علوم انسانیدانلود فایل
آموزش عالی - مدیریت آموزش عالیدکتری تخصصی1380/07/01فعالتدوینعلوم تربیتی--335علوم انسانیدانلود فایل
آموزش محیط زیستدکتری تخصصی1397/03/30فعالتدوینعلوم تربیتی--13970330علوم انسانیدانلود فایل
آموزش کشاورزیدکتری تخصصی1384/04/07منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--114کشاورزیدانلود فایل
آناتومی و جنین شناسی دامپزشکیدکتری تخصصی1379/10/04منسوختدوینعلوم پایه--405دامپزشکیدانلود فایل
آناتومی وجنین شناسی مقایسه ایدکتری تخصصی1394/06/29فعالبازنگریعلوم پایه--13940629دامپزشکیدانلود فایل
آینده پژوهیدکتری تخصصی1393/07/20فعالتدوینمدیریت--857علوم انسانیدانلود فایل
احیای اکوسیستمدکتری تخصصی1398/12/04فعالتدوینمنابع طبیعی--925کشاورزیدانلود فایل
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۵٬۷۲۵ مورد.