لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
علوم جنگل گرایش جنگلداریدکتری تخصصی1381/02/29منسوخبازنگریمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
علوم جنگل گرایش جنگل شناسی و اکولوژی جنگلدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
علوم جنگل گرایش مهندسی جنگلدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
علوم جنگل گرایش مسائل اقتصادی-اجتماعی جنگلدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
خاکشناسی (علوم خاک)دکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینخاکشناسی--414کشاورزیدانلود فایل
علوم طیوردکتری تخصصی1391/04/04منسوختدوینعلوم دامی--800کشاورزیدانلود فایل
علوم مرتعدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
علوم و تکنولوژی بذردکتری تخصصی1393/11/18منسوختدوینتولیدات گیاهی--858کشاورزیدانلود فایل
علوم و صنایع غذاییدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینصنایع غذایی--414کشاورزیدانلود فایل
علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذاییدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینصنایع غذایی--414کشاورزیدانلود فایل
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۵٬۸۵۲ مورد.