لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
مکانیک ماشین های کشاورزیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینماشین های کشاورزی--414کشاورزیدانلود فایل
هواشناسی کشاورزیدکتری تخصصی1382/11/14منسوختدوینعلوم و مهندسی آب--78کشاورزیدانلود فایل
چوب شناسی و صنایع چوبکارشناسی ارشد ناپیوسته1366/12/08منسوختدوینمنابع طبیعی--115کشاورزیدانلود فایل
ژنتیک و به نژادی گیاهیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریبه نژادی و بیوتکنولوژی--61کشاورزیدانلود فایل
ژنتیک و به نژادی گیاهیدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریبه نژادی و بیوتکنولوژی--61کشاورزیدانلود فایل
کشاورزی هسته ایدکتری تخصصی1387/04/29منسوختدوینبه نژادی و بیوتکنولوژی--693کشاورزیدانلود فایل
کشاورزی هسته ای گرایش اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی گیاهیدکتری تخصصی1387/04/29منسوختدوینبه نژادی و بیوتکنولوژی--693کشاورزیدانلود فایل
کشاورزی هسته ای گرایش بیماریهای گیاهیدکتری تخصصی1387/04/29منسوختدوینبه نژادی و بیوتکنولوژی--693کشاورزیدانلود فایل
کشاورزی هسته ای گرایش جنگلدکتری تخصصی1387/04/29منسوختدوینبه نژادی و بیوتکنولوژی--693کشاورزیدانلود فایل
کشاورزی هسته ای گرایش حشره شناسیدکتری تخصصی1387/04/29منسوختدوینبه نژادی و بیوتکنولوژی--693کشاورزیدانلود فایل
نمایش ۵٬۹۰۱ تا ۵٬۹۱۰ مورد از کل ۵٬۹۱۵ مورد.