لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
مهندسی کامپیوترکارشناسی پیوسته1399/10/03فعالبازنگریمهندسی کامپیوتر--13991003فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی موادکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/10/07فعالبازنگریمهندسی مواد و متالورژی--13991007فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی مواد گرایش استخراج فلزاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/10/07فعالبازنگریمهندسی مواد و متالورژی--13991007فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی مواد گرایش جوشکاریکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/10/07فعالبازنگریمهندسی مواد و متالورژی--13991007فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی مواد گرایش خوردگی و حفاظت از موادکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/10/07فعالبازنگریمهندسی مواد و متالورژی--13991007فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی مواد گرایش ریخته گریکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/10/07فعالبازنگریمهندسی مواد و متالورژی--13991007فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی مواد گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/10/07فعالبازنگریمهندسی مواد و متالورژی--13991007فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی مواد گرایش شکل دادن فلزاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/10/07فعالبازنگریمهندسی مواد و متالورژی--13991007فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی برقکارشناسی پیوسته1399/10/13فعالبازنگریمهندسی برق--13991013فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی صنایعکارشناسی پیوسته1399/10/17فعالبازنگریمهندسی صنایع--13991017فنی و مهندسیدانلود فایل
نمایش ۵٬۹۰۱ تا ۵٬۹۱۰ مورد از کل ۵٬۹۱۵ مورد.