لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
بیماری شناسی گیاهی گرایش پروکاریوتهای بیماری زای گیاهیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینگیاه پزشکی--414کشاورزیدانلود فایل
بیماری شناسی گیاهی گرایش کنترل بیولوژیک بیماریهای گیاهیدکتری تخصصی1388/02/26منسوختدوینگیاه پزشکی--719کشاورزیدانلود فایل
حشره شناسی کشاورزیدکتری تخصصی1394/03/16منسوختدوینگیاه پزشکی--861کشاورزیدانلود فایل
حشره شناسی کشاورزیدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینگیاه پزشکی--414کشاورزیدانلود فایل
حشره شناسی کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریگیاه پزشکی--61کشاورزیدانلود فایل
حشره شناسی کشاورزی گرایش اکولوژی و کنترل بیولوژیکدکتری تخصصی1394/03/16منسوختدوینگیاه پزشکی--861کشاورزیدانلود فایل
حشره شناسی کشاورزی گرایش بیوسیستماتیک حشراتدکتری تخصصی1394/03/16منسوختدوینگیاه پزشکی--861کشاورزیدانلود فایل
حشره شناسی کشاورزی گرایش بیوسیستماتیک کنه هادکتری تخصصی1394/03/16منسوختدوینگیاه پزشکی--861کشاورزیدانلود فایل
حشره شناسی کشاورزی گرایش فیزیولوژی و سم شناسیدکتری تخصصی1394/03/16منسوختدوینگیاه پزشکی--861کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهیکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوختدوینگیاه پزشکی--414کشاورزیدانلود فایل
نمایش ۵٬۹۰۱ تا ۵٬۹۱۰ مورد از کل ۵٬۹۱۵ مورد.