لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش فناوری پس از برداشتکارشناسی ارشد ناپیوسته1391/12/06فعالبازنگریماشین های کشاورزی--823کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشا ورزی - مکانیزاسیون کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوختدوینماشین های کشاورزی--414کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - آبکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینعلوم و مهندسی آب--414کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - آبکارشناسی پیوسته1365/04/21منسوختدوینعلوم و مهندسی آب--52کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - آب گرایش آبیاری زهکشیکارشناسی پیوسته1365/04/21منسوختدوینعلوم و مهندسی آب--52کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - آب گرایش سازه های آبیکارشناسی پیوسته1365/04/21منسوختدوینعلوم و مهندسی آب--52کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - آب گرایش منابع آبکارشناسی پیوسته1365/04/21منسوختدوینعلوم و مهندسی آب--52کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوختدوینعلوم و مهندسی آب--414کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - آموزش کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1383/10/29منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--104کشاورزیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتاتکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوختدوینبه نژادی و بیوتکنولوژی--414کشاورزیدانلود فایل
نمایش ۵٬۸۶۱ تا ۵٬۸۷۰ مورد از کل ۵٬۹۶۶ مورد.