لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
مهندسی صنایعکارشناسی پیوسته1399/10/17فعالبازنگریمهندسی صنایع--13991017فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی مواد گرایش خوردگی و حفاظت از موادکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/10/20فعالبازنگریمهندسی مواد و متالورژی--13991020فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی مکاترونیککارشناسی ارشد ناپیوسته1399/10/20فعالبازنگریمهندسی مکانیک--13991020فنی و مهندسیدانلود فایل
امنیت ملی گرایش تهدیدات امنیت ملیدکتری تخصصی1399/11/13فعالتدویننظامی و انتظامی--13991113علوم انسانیدانلود فایل
امنیت ملی گرایش مطالعات امنیت ملیدکتری تخصصی1399/11/13فعالتدویننظامی و انتظامی--13991113علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۵٬۵۷۱ تا ۵٬۵۷۵ مورد از کل ۵٬۵۷۵ مورد.