لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
مهندسی فناوری منابع طبیعی - جتگلداری تلفیقیکارشناسی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینکشاورزی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
مهندسی فناوری منابع طبیعی - جنگلداری و پارک های جنگلیکارشناسی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
مهندسی فناوری منابع طبیعی - حفاظت و حمایت منابع طبیعیکارشناسی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
مهندسی فناوری منابع طبیعی - مرتعداریکارشناسی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
مهندسی فناوری منابع طبیعی گرایش آبخیزداریکارشناسی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینکشاورزی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
مهندسی فناوری منابع طبیعی – احیا مناطق بیابانیکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریکشاورزی--206علمی و کاربردیدانلود فایل
مهندسی فناوری منابع طبیعی – سامانه های اطلاعات جغرافیاییکارشناسی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینکشاورزی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
مهندسی فناوری گل و گیاهان زینتیکارشناسی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
مهندسی فناوری گیاه پزشکی-مدیریت تلفیقی آفاتکارشناسی ناپیوسته1391/10/10فعالبازنگریکشاورزی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
مهندسی فناوری گیاهان دارویی و معطرکارشناسی ناپیوسته1391/07/16فعالبازنگریکشاورزی--206علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۵٬۸۶۱ تا ۵٬۸۷۰ مورد از کل ۵٬۹۶۶ مورد.