لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
طبیعت گردیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/07/15فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--13990715علوم اجتماعیدانلود فایل
طبیعت گردی گرایش اکو توریسمکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/07/15فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--13990715علوم اجتماعیدانلود فایل
طبیعت گردی گرایش ژئو توریسمکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/07/15فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--13990715علوم اجتماعیدانلود فایل
تعمیر و نگهداری ماشین های عمرانیکاردانی ناپیوسته1399/07/20فعالتدوینعلوم مهندسی--20فنی و حرفه ایدانلود فایل
تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکیکاردانی ناپیوسته1399/07/29فعالتدوینبرق و کامپیوتر--20فنی و حرفه ایدانلود فایل
شیمی آرایشی و بهداشتیکاردانی ناپیوسته1399/07/29فعالبازنگریعلوم مهندسی--20فنی و حرفه ایدانلود فایل
مطالعات راهبردی دفاع مقدسدکتری تخصصی1399/08/11فعالتدویننظامی و انتظامی--934علوم انسانیدانلود فایل
مهندسی شهرسازیکارشناسی پیوسته1399/08/11فعالبازنگریشهرسازی--13990811هنر و معماریدانلود فایل
زبان و ادبیات فرانسهکارشناسی پیوسته1399/08/14فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی--13990814علوم انسانیدانلود فایل
طراحی و دوختکارشناسی ناپیوسته1399/10/01فعالبازنگریهنر--21فنی و حرفه ایدانلود فایل
نمایش ۵٬۸۶۱ تا ۵٬۸۷۰ مورد از کل ۵٬۹۶۶ مورد.