لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
گرافیککارشناسی پیوسته1398/03/20فعالتدوینهنر9فنی و حرفه ایدانلود فایل
گرافیک – گرافیککاردانی پیوسته1374/07/16فعالتدوینفرهنگ و هنر304علمی و کاربردیدانلود فایل
گردشگریدکتری تخصصی1393/05/19فعالتدوینگردشگری854علوم اجتماعیدانلود فایل
گردشگریکارشناسی پیوسته1395/01/23فعالبازنگریگردشگری13950123علوم اجتماعیدانلود فایل
گردشگری مذهبیکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/02/22فعالتدوینگردشگری830علوم اجتماعیدانلود فایل
گل وگیاهان زینتیکاردانی ناپیوسته1378/06/14فعالتدوینکشاورزی379علمی و کاربردیدانلود فایل
گوهر شناسی کاربردی و کانی های صنعتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/05/20فعالتدوینعلوم زمین931علوم پایهدانلود فایل
گیاهپزشکیکارشناسی پیوسته1394/12/09فعالبازنگریگیاه پزشکی61کشاورزیدانلود فایل
یادگیری الکترونیکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1399/05/20فعالتدوینمهندسی کامپیوتر931فنی و مهندسیدانلود فایل
نمایش ۵٬۸۳۱ تا ۵٬۸۳۹ مورد از کل ۵٬۸۳۹ مورد.