لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
7231موسیقی نظامیکارشناسی پیوسته1392/05/27فعالبازنگریموسیقی--734هنر و معماریدانلود فایل
7144موسیقی نظامیکارشناسی پیوسته1372/11/24منسوختدوینموسیقی--422هنر و معماریدانلود فایل
1309مکانیک -مهندسی مکانیک در حرارت وسیالاتکارشناسی پیوسته1376/04/08منسوختدوینمهندسی مکانیک--494فنی و مهندسیدانلود فایل
2499میکروبیولوژیکارشناسی پیوسته1396/08/20فعالتدوینعلوم زیستی--953علوم پایهدانلود فایل
2299میکروبیولوژیکارشناسی پیوسته1395/09/07منسوخبازنگریعلوم زیستی--150علوم پایهدانلود فایل
2608میکروبیولوژیکارشناسی پیوسته1400/02/05فعالبازنگریعلوم زیستی--299علوم پایهدانلود فایل
9149ناوبری و فرماندهی کشتیکارشناسی پیوسته1399/04/16فعالبازنگرینظامی و انتظامی--36فنی و مهندسیدانلود فایل
7252نقاشیکارشناسی پیوسته1395/09/07فعالبازنگریهنرهای تجسمی--905هنر و معماریدانلود فایل
7150نقاشیکارشناسی پیوسته1393/05/14منسوخبازنگریهنرهای تجسمی--14هنر و معماریدانلود فایل
7285نقاشی ایرانیکارشناسی پیوسته1397/02/09فعالبازنگریهنرهای تجسمی--980هنر و معماریدانلود فایل
نمایش ۵٬۸۳۱ تا ۵٬۸۴۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰