لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
7156کارگردانیکارشناسی پیوسته1365/03/03فعالتدوینهنرهای نمایشی--88هنر و معماریدانلود فایل
7130کارگردانی تلویزیونکارشناسی پیوسته1383/03/23فعالتدوینهنرهای نمایشی--587هنر و معماریدانلود فایل
7068کارگردانی نمایشکارشناسی ارشد ناپیوسته1375/03/27فعالتدوینهنرهای نمایشی--463هنر و معماریدانلود فایل
2002614کامپیوترکاردانی پیوسته1390/02/29منسوختدوینصنعت--162علمی و کاربردی-
2002999کامپیوتر نرم افزارکاردانی پیوسته1398/11/07فعالبازنگریبرق و کامپیوتر--42فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003002کامپیوتر گرایش نرم افزارکاردانی پیوسته1398/02/09منسوخبازنگریبرق و کامپیوتر--13فنی و حرفه ایدانلود فایل
2001232کامپیوتر – نرم افزار کامپیوترکاردانی پیوسته1384/03/28منسوخبازنگریصنعت--93علمی و کاربردیدانلود فایل
7133کتابت و نگارگری گرایش خوشنویسیکارشناسی پیوسته1380/07/01منسوختدوینهنرهای تجسمی--560هنر و معماریدانلود فایل
7295کتابت ونگارگریکارشناسی پیوسته1380/07/01فعالتدوینهنرهای تجسمی--560هنر و معماریدانلود فایل
7132کتابت ونگارگری گرایش نگارگریکارشناسی پیوسته1380/07/01منسوختدوینهنرهای تجسمی--560هنر و معماریدانلود فایل
نمایش ۵٬۸۳۱ تا ۵٬۸۴۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰