لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2018هواشناسیدکتری تخصصی1382/04/17منسوختدوینعلوم زمین--118علوم پایهدانلود فایل
2514هواشناسیدکتری تخصصی1396/06/25فعالبازنگریفیزیک--945علوم پایهدانلود فایل
3085هواشناسی کشاورزیدکتری تخصصی1382/11/14منسوختدوینعلوم و مهندسی آب--135کشاورزیدانلود فایل
6585وهابیت شناسیدکتری تخصصی1393/12/16منسوختدوینعلوم حوزوی--753علوم انسانیدانلود فایل
16462وهابیت شناسیدکتری تخصصی1400/06/02فعالبازنگریعلوم حوزوی--40علوم انسانیدانلود فایل
4034ویروس شناسیدکتری تخصصی1384/10/13فعالتدوینپاتوبیولوژی--253دامپزشکیدانلود فایل
2588پلاسما پزشکیدکتری تخصصی1400/02/05فعالبازنگریفیزیک--299علوم پایهدانلود فایل
2226پلاسمای پزشکیدکتری تخصصی1395/02/18منسوختدوینفیزیک--763علوم پایهدانلود فایل
7001پژوهش هنردکتری تخصصی1374/10/10فعالتدوینهنرهای کاربردی--454هنر و معماریدانلود فایل
16387پژوهشگری امنیتدکتری تخصصی1397/10/02فعالتدویننظامی و انتظامی--778علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۵٬۸۳۱ تا ۵٬۸۴۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰