لیست کامل رشته ها


نمایش ۵٬۸۰۱ تا ۵٬۸۱۰ مورد از کل ۵٬۸۳۹ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
کارگردانی تلویزیونکارشناسی پیوسته1383/03/23فعالتدوینهنرهای کاربردی506هنر و معماریدانلود فایل
کارگردانی نمایشکارشناسی ارشد ناپیوسته1375/03/27فعالتدوینهنرهای نمایشی320هنر و معماریدانلود فایل
کامپیوتر سخت افزارکارشناسی ناپیوسته1382/12/23فعالتدوینمهندسی کامپیوتر502فنی و مهندسیدانلود فایل
کامپیوتر نرم افزارکاردانی پیوسته1398/11/07فعالبازنگریبرق و کامپیوتر16فنی و حرفه ایدانلود فایل
کتابت ونگارگریکارشناسی پیوسته1380/07/01فعالتدوینهنرهای تجسمی414هنر و معماریدانلود فایل
کشف جرایمکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/02/19فعالتدویننظامی و انتظامی860علوم انسانیدانلود فایل
کشف و پی جویی سرقتکاردانی ناپیوسته1396/10/12فعالتدوینمدیریت و خدمات اجتماعی261علمی و کاربردیدانلود فایل
کلامدکتری تخصصی1376/04/22فعالتدوینفلسفه دین و کلام جدید344علوم انسانیدانلود فایل
کلامکارشناسی پیوسته1379/08/08فعالتدوینفلسفه دین و کلام جدید402علوم انسانیدانلود فایل
کلام اسلامیکارشناسی ارشد ناپیوسته1384/02/31فعالتدوینعلوم حوزه ای546علوم انسانیدانلود فایل