لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
3266مهندسی منابع طبیعی - علو م و صنایع چوب و کاغذ گرایش صنایع چوبکارشناسی پیوسته1365/04/21منسوختدوینمنابع طبیعی--95کشاورزیدانلود فایل
3269مهندسی منابع طبیعی - محیط زیستکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--563کشاورزیدانلود فایل
3270مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانیکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--563کشاورزیدانلود فایل
3271مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداریکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--563کشاورزیدانلود فایل
3273مهندسی منابع طبیعی - مهندسی چوب و کاغذ گرایش حفاظت و اصلاح چوبکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--563کشاورزیدانلود فایل
3276مهندسی منابع طبیعی - مهندسی چوب و کاغذ گرایش صنایع خمیر وکاغذکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--563کشاورزیدانلود فایل
3277مهندسی منابع طبیعی - مهندسی چوب و کاغذ گرایش صنایع فرآوردهای مرکب چوبکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--563کشاورزیدانلود فایل
3275مهندسی منابع طبیعی - مهندسی چوب و کاغذ گرایش صنایع مبلمانکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--563کشاورزیدانلود فایل
3274مهندسی منابع طبیعی - مهندسی چوب و کاغذ گرایش طراحی سازه های چوبیکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--563کشاورزیدانلود فایل
3427مهندسی منابع طبیعی- شیلات گرایش بوم شناسی آبزیان شیلاتیکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--563کشاورزیدانلود فایل
نمایش ۵٬۷۴۱ تا ۵٬۷۵۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰