لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
3176مهندسی منا بع طبیعی - بوم شناسی آبزیان شیلاتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--563کشاورزیدانلود فایل
3084مهندسی منابع آبدکتری تخصصی1381/02/29منسوختدوینعلوم و مهندسی آب--563کشاورزیدانلود فایل
3179مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداریکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--563کشاورزیدانلود فایل
3181مهندسی منابع طبیعی - آسیب شناسی جنگلکارشناسی ارشد ناپیوسته1389/02/11منسوختدوینمنابع طبیعی--670کشاورزیدانلود فایل
3182مهندسی منابع طبیعی - بیابان زداییکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--563کشاورزیدانلود فایل
3183مهندسی منابع طبیعی - بیولوژی و آناتومی چوبکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--563کشاورزیدانلود فایل
3180مهندسی منابع طبیعی - جنگل شناسی و اکولوژی جنگلکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--563کشاورزیدانلود فایل
3184مهندسی منابع طبیعی - جنگلداریکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--563کشاورزیدانلود فایل
3256مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری گرایش جنگل شناسی و اکولوژی جنگلکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--563کشاورزیدانلود فایل
3255مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری گرایش جنگلداریکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--563کشاورزیدانلود فایل
نمایش ۵٬۷۴۱ تا ۵٬۷۵۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰