لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
16240برنامه ریزی آموزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/08/20فعالتدوینعلوم تربیتی--1007علوم انسانیدانلود فایل
16332آموزش زبان آلمانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/08/28فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی--1008علوم انسانیدانلود فایل
9098مهندسی صنایع گرایش آینده پژوهیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/08/29فعالبازنگریمهندسی صنایع--1009فنی و مهندسیدانلود فایل
9025مهندسی شیمی گرایش طراحی فرایندهاکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/09/06فعالبازنگریمهندسی شیمی--1010فنی و مهندسیدانلود فایل
9024مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/09/06فعالبازنگریمهندسی شیمی--1010فنی و مهندسیدانلود فایل
9023ایمنی، بهداشت و محیط زیستکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/09/07فعالتدوینمهندسی صنایع--1011فنی و مهندسیدانلود فایل
7289طراحی صنعتیکارشناسی پیوسته1397/09/09فعالبازنگریهنرهای کاربردی--1012هنر و معماریدانلود فایل
5604مطالعات ارتباطیکارشناسی پیوسته1397/09/21فعالبازنگریفرهنگ , ارتباطات و رسانه--1013علوم اجتماعیدانلود فایل
2495آماردکتری تخصصی1397/09/28فعالتدوینآمار--1014علوم پایهدانلود فایل
5606جغرافیای سیاسی گرایش آمایش سیاسی فضاکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/09/28فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--1014علوم اجتماعیدانلود فایل
نمایش ۵٬۷۳۱ تا ۵٬۷۴۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰