لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
3255مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری گرایش جنگلداریکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--563کشاورزیدانلود فایل
3258مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری گرایش جنگلداری مناطق خشککارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--563کشاورزیدانلود فایل
3259مهندسی منابع طبیعی - جنگلداریگرایش جنگلداری شهریکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--563کشاورزیدانلود فایل
3262مهندسی منابع طبیعی - جنگلداریگرایش جنگلداری عمومی (علوم جنگل)کارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--563کشاورزیدانلود فایل
3261مهندسی منابع طبیعی - جنگلداریگرایش مدیریت جنگلداری در پارکهای جنگلیکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--563کشاورزیدانلود فایل
3260مهندسی منابع طبیعی - جنگلداریگرایش مدیریت جنگلهای غربکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--563کشاورزیدانلود فایل
3263مهندسی منابع طبیعی - جنگلداریگرایش مسایل اقتصادی-اجتماعی جنگلکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--563کشاورزیدانلود فایل
3257مهندسی منابع طبیعی - جنگلداریگرایش مهندسی جنگلکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--563کشاورزیدانلود فایل
3268مهندسی منابع طبیعی - علو م و صنایع چوب و کاغذ گرایش بیولوژی وحفاظت چوبکارشناسی پیوسته1365/04/21منسوختدوینمنابع طبیعی--95کشاورزیدانلود فایل
3267مهندسی منابع طبیعی - علو م و صنایع چوب و کاغذ گرایش خمیر وکاغذکارشناسی پیوسته1365/04/21منسوختدوینمنابع طبیعی--95کشاورزیدانلود فایل
نمایش ۵٬۷۳۱ تا ۵٬۷۴۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰