لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
3412مهندسی طبیعتکارشناسی پیوسته1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--109کشاورزیدانلود فایل
3538مهندسی علوم دامیکارشناسی پیوسته1399/11/12فعالبازنگریعلوم دامی--294کشاورزیدانلود فایل
3279مهندسی علوم و صنایع غذاییکارشناسی ناپیوسته1370/10/01فعالتدوینصنایع غذایی--365کشاورزیدانلود فایل
3467مهندسی علوم کشاورزیکارشناسی پیوسته1380/02/15منسوختدوینتولیدات گیاهی--827کشاورزیدانلود فایل
3407مهندسی فضای سبزکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریتولیدات گیاهی--109کشاورزیدانلود فایل
3420مهندسی فضای سبزکارشناسی پیوسته1394/12/09فعالبازنگریتولیدات گیاهی--109کشاورزیدانلود فایل
3113مهندسی فضای سبزکارشناسی ارشد ناپیوسته1392/08/05منسوختدوینتولیدات گیاهی--741کشاورزیدانلود فایل
3251مهندسی ماشین های صنایع غذاییکارشناسی پیوسته1391/08/28فعالتدوینماشین های کشاورزی--704کشاورزیدانلود فایل
3284مهندسی ماشین های کشاورزیکارشناسی ناپیوسته1370/10/01منسوختدوینماشین های کشاورزی--365کشاورزیدانلود فایل
16119مهندسی مدیریت و آبادانی روستاهاکارشناسی پیوسته1382/02/15منسوختدویناقتصاد و ترویج کشاورزی--831کشاورزیدانلود فایل
نمایش ۵٬۷۳۱ تا ۵٬۷۴۰ مورد از کل ۵٬۹۰۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰