لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
علوم و مهندسی باغبانی گرایش گیاهان زینتیکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریتولیدات گیاهی--61کشاورزیدانلود فایل
علوم و مهندسی باغبانی گرایش گیاهان داروییکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریتولیدات گیاهی--64کشاورزیدانلود فایل
علوم و مهندسی باغبانی گرایش تولید محصولات گلخانه ایکارشناسی ارشد ناپیوسته1394/12/09فعالبازنگریتولیدات گیاهی--61کشاورزیدانلود فایل
علوم و مهندسی محیط زیستکارشناسی پیوسته1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--61کشاورزیدانلود فایل
علوم و مهندسی شیلاتدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--61کشاورزیدانلود فایل
علوم و مهندسی شیلات گرایش بو م شناسی آبزیاندکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--61کشاورزیدانلود فایل
علوم و مهندسی شیلات گرایش تکثیر و پرورش آبزیاندکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--61کشاورزیدانلود فایل
علوم و مهندسی شیلات گرایش صید و بهره برداری آبزیاندکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--61کشاورزیدانلود فایل
علوم و مهندسی شیلات فرآوری محصولات شیلاتیدکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--61کشاورزیدانلود فایل
علوم و مهندسی شیلات گرایش بیوتکنولوژی آبزیاندکتری تخصصی1394/12/09فعالبازنگریمنابع طبیعی--61کشاورزیدانلود فایل
نمایش ۵٬۷۲۱ تا ۵٬۷۳۰ مورد از کل ۵٬۸۵۲ مورد.