لیست کامل رشته ها


نمایش ۵٬۷۲۱ تا ۵٬۷۳۰ مورد از کل ۵٬۸۳۹ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
معارف اسلامیکارشناسی پیوسته1395/12/08فعالبازنگریالهیات13951208علوم انسانیدانلود فایل
زبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/10فعالبازنگریزبان و ادبیات فارسی13951210علوم انسانیدانلود فایل
مهندسی نقشه برداریکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/11فعالبازنگریمهندسی عمران13951211فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی نقشه برداری گرایش سنجش از دورکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/11فعالبازنگریمهندسی عمران13951211فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی نقشه برداری گرایش سیستم اطلاعات مکانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/11فعالبازنگریمهندسی عمران13951211فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی نقشه برداری گرایش فتوگرامتریکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/11فعالبازنگریمهندسی عمران13951211فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی نقشه برداری گرایش ژئودزیکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/11فعالبازنگریمهندسی عمران13951211فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی دریاکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/15منسوخبازنگرینظامی و انتظامی13951215فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی دریا گرایش سازه های متحرک دریاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/15منسوخبازنگرینظامی و انتظامی13951215فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی دریا گرایش هیدرودینامیک و جلوبریکارشناسی ارشد ناپیوسته1395/12/15منسوخبازنگرینظامی و انتظامی13951215فنی و مهندسیدانلود فایل