لیست کامل رشته ها


نمایش ۵٬۷۲۱ تا ۵٬۷۳۰ مورد از کل ۵٬۷۶۱ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
تبریدکاردانی پیوسته1398/05/28فعالتدوینعلوم مهندسی297فنی و حرفه ایدانلود فایل
ریخته گریکاردانی پیوسته1398/05/28فعالبازنگریعلوم مهندسی14فنی و حرفه ایدانلود فایل
فناوری تولیدات باغیکاردانی پیوسته1398/05/28فعالبازنگریکشاورزی14فنی و حرفه ایدانلود فایل
فناوری تولیدات زراعیکاردانی پیوسته1398/05/28فعالبازنگریکشاورزی14فنی و حرفه ایدانلود فایل
فناوری پرورش دامکاردانی پیوسته1398/05/28فعالبازنگریکشاورزی14فنی و حرفه ایدانلود فایل
مکانیک ماشین های کشاورزیکاردانی پیوسته1398/05/28فعالتدوینکشاورزی14فنی و حرفه ایدانلود فایل
مکانیک موتورهای دریاییکاردانی پیوسته1398/05/28فعالبازنگریعلوم مهندسی14فنی و حرفه ایدانلود فایل
ناوبریکاردانی پیوسته1398/05/28فعالبازنگریعلوم مهندسی14فنی و حرفه ایدانلود فایل
برنامه و بودجه دفاعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/07/07فعالتدوینمدیریت919علوم انسانیدانلود فایل
حفاظت اطلاعات راهبردیدکتری تخصصی1398/07/07فعالتدویننظامی و انتظامی919علوم انسانیدانلود فایل