لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
حکمرانیدکتری تخصصی1398/07/07فعالتدویننظامی و انتظامی--919علوم انسانیدانلود فایل
حفاظت اطلاعات راهبردیدکتری تخصصی1398/07/07فعالتدویننظامی و انتظامی--919علوم انسانیدانلود فایل
برنامه و بودجه دفاعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/07/07فعالتدوینمدیریت--919علوم انسانیدانلود فایل
مهندسی ایمنی و اقدامات تامینیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/07/07فعالتدوینمهندسی صنایع--919فنی و مهندسیدانلود فایل
مشاورهکارشناسی پیوسته1398/07/09فعالبازنگریمشاوره--13980709علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت آموزشیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/07/09فعالبازنگریعلوم تربیتی--13980709علوم انسانیدانلود فایل
حسابداری بخش عمومیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/08/12فعالتدوینحسابداری--920علوم اجتماعیدانلود فایل
فاقد ارزشدیپلم1398/08/29منسوخ11--11-
روان شناسی اجتماعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/09/03فعالتدوینروانشناسی--921علوم انسانیدانلود فایل
آموزش زبان انگلیسی گرایش آموزش زبان به کمک فناوریکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/09/03فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--921علوم انسانیدانلود فایل
نمایش ۵٬۷۲۱ تا ۵٬۷۳۰ مورد از کل ۵٬۸۵۲ مورد.