لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
3288مهندسی منابع طبیعی گرایش چوب شناسی و صنایع چوبکارشناسی ناپیوسته1372/03/02فعالتدوینمنابع طبیعی--258کشاورزیدانلود فایل
3203مهندسی منابع طبیعی – جنگلداری گرایش بیشه زراعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1387/11/12منسوختدوینمنابع طبیعی--707کشاورزیدانلود فایل
3177مهندسی منابع طبیعی- تکثیروپرورش آبزیانکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
3427مهندسی منابع طبیعی- شیلات گرایش بوم شناسی آبزیان شیلاتیکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
3425مهندسی منابع طبیعی- شیلات گرایش تکثیر و پرورش آبزیانکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
3424مهندسی منابع طبیعی- شیلات گرایش صید و بهره برداری آبزیانکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
3426مهندسی منابع طبیعی- شیلات گرایش فراوری محصولات شیلاتیکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
3178مهندسی منابع طبیعی- مسائل اقتصادی - اجتماعی جنگلکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
3278مهندسی مواد و طراحی صنایع غذاییکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینصنایع غذایی--414کشاورزیدانلود فایل
3252مهندسی مکانیزاسیون کشاورزیکارشناسی پیوسته1392/03/19فعالبازنگریماشین های کشاورزی--833کشاورزیدانلود فایل
نمایش ۵٬۷۲۱ تا ۵٬۷۳۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۴۰۰