لیست کامل رشته ها


نمایش ۵٬۷۲۱ تا ۵٬۷۳۰ مورد از کل ۵٬۸۳۹ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
مهندسی کامپیوترکارشناسی پیوسته1394/06/23فعالبازنگرینظامی و انتظامی13940623فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی کامپیوترکارشناسی پیوسته1396/09/26فعالبازنگریمهندسی کامپیوتر882فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی کامپیوترکارشناسی پیوسته1395/11/23فعالتدوینمهندسی کامپیوتر882فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتریکارشناسی پیوسته1392/02/08منسوخبازنگریمهندسی کامپیوتر828فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزارکارشناسی پیوسته1392/02/08منسوخبازنگریمهندسی کامپیوتر828فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امنکارشناسی پیوسته1392/02/08منسوخبازنگریمهندسی کامپیوتر828فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزارکارشناسی پیوسته1377/08/24منسوختدوینمهندسی کامپیوتر365فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعاتکارشناسی پیوسته1392/02/08منسوخبازنگریمهندسی کامپیوتر828فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزارکارشناسی پیوسته1377/08/24منسوختدوینمهندسی کامپیوتر365فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی کشاورزی - آبکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینعلوم و مهندسی آب414کشاورزیدانلود فایل