لیست کامل رشته ها


نمایش ۵٬۷۲۱ تا ۵٬۷۳۰ مورد از کل ۵٬۸۳۹ مورد.
عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
ژئوفیزیککارشناسی ارشد ناپیوسته1366/12/22منسوختدوینعلوم زمین117علوم پایهدانلود فایل
ژئوفیزیک گرایش الکتریکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1366/12/22منسوختدوینعلوم زمین117علوم پایهدانلود فایل
ژئوفیزیک گرایش مغناطیس سنجیکارشناسی ارشد ناپیوسته1366/12/22منسوختدوینعلوم زمین117علوم پایهدانلود فایل
ژئوفیزیک گرایش الکترومغناطیسدکتری تخصصی1378/07/11منسوختدوینعلوم زمین381علوم پایهدانلود فایل
ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1366/12/22منسوختدوینعلوم زمین117علوم پایهدانلود فایل
ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسیدکتری تخصصی1387/07/11منسوختدوینعلوم زمین381علوم پایهدانلود فایل
ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسیدکتری تخصصی1378/07/11منسوختدوینعلوم زمین381علوم پایهدانلود فایل
ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسیدکتری تخصصی1378/07/11منسوختدوینعلوم زمین381علوم پایهدانلود فایل
ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1366/12/22منسوختدوینعلوم زمین117علوم پایهدانلود فایل
ژئوفیزیک گرایش گرانی سنجیدکتری تخصصی1378/07/11منسوختدوینعلوم زمین381علوم پایهدانلود فایل