لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
6280آموزش زبان انگلیسیکارشناسی ارشد ناپیوسته1366/03/30منسوختدوینزبان و ادبیات خارجی--87علوم انسانیدانلود فایل
16331آموزش زبان آلمانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1369/02/09منسوختدوینزبان و ادبیات خارجی--193علوم انسانیدانلود فایل
16332آموزش زبان آلمانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1397/08/28فعالبازنگریزبان و ادبیات خارجی--13970828علوم انسانیدانلود فایل
16242آموزش زبان آلمانیدکتری تخصصی1394/03/16فعالتدوینزبان و ادبیات خارجی--861علوم انسانیدانلود فایل
2507آموزش ریاضیکارشناسی پیوسته1394/09/28منسوخبازنگریعلوم ریاضی--869علوم پایهدانلود فایل
2007آموزش ریاضیدکتری تخصصی1393/11/18فعالتدوینعلوم ریاضی--858علوم پایهدانلود فایل
2055آموزش ریاضیکاردانی ناپیوسته1375/08/26فعالتدوینعلوم ریاضی--329علوم پایهدانلود فایل
2071آموزش ریاضیکارشناسی ارشد ناپیوسته1378/08/09منسوختدوینعلوم ریاضی--383علوم پایهدانلود فایل
2072آموزش ریاضیکارشناسی ارشد ناپیوسته1393/06/02فعالبازنگریعلوم ریاضی--383علوم پایهدانلود فایل
2576آموزش ریاضیکارشناسی پیوسته1399/04/03فعالبازنگریعلوم ریاضی--13990403علوم پایهدانلود فایل
نمایش ۵٬۷۲۱ تا ۵٬۷۳۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ مهر ۱۴۰۰