لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
1236سوئیچکارشناسی پیوسته1372/04/19منسوختدوینمهندسی برق--184فنی و مهندسیدانلود فایل
1231فنی هوانوردی خلبانیکارشناسی پیوسته1369/02/02فعالتدوینمهندسی مکانیک--338فنی و مهندسیدانلود فایل
1230فن هوانوردی گرایش خلبانی هواپیمای غیر نظامیکارشناسی پیوسته1375/11/07منسوختدوینمهندسی مکانیک--479فنی و مهندسیدانلود فایل
1229فن هوانوردی گرایش ناوبریکارشناسی پیوسته1375/11/07منسوختدوینمهندسی مکانیک--479فنی و مهندسیدانلود فایل
1228فن هوانوردی گرایش خلبانی هلیکوپترکارشناسی پیوسته1375/11/07منسوختدوینمهندسی مکانیک--479فنی و مهندسیدانلود فایل
1227فن هوانوردی گرایش خلبانی هواپیمای نظامیکارشناسی پیوسته1375/11/07منسوختدوینمهندسی مکانیک--479فنی و مهندسیدانلود فایل
1225فرماندهی وکنترل هوایی گرایش کنترل شکاریکارشناسی پیوسته1377/06/29منسوختدوینمهندسی مکانیک--508فنی و مهندسیدانلود فایل
1224فرماندهی وکنترل هوایی گرایش عملیات موشک هواییکارشناسی پیوسته1377/06/29منسوختدوینمهندسی مکانیک--508فنی و مهندسیدانلود فایل
1223فرماندهی وکنترل هوایی گرایش اطلاعات و عملیاتکارشناسی پیوسته1377/06/29منسوختدوینمهندسی مکانیک--508فنی و مهندسیدانلود فایل
1222مهندسی فرماندهی وکنترل هواییکارشناسی پیوسته1377/06/29منسوختدوینمهندسی مکانیک--508فنی و مهندسیدانلود فایل
نمایش ۵٬۷۲۱ تا ۵٬۷۳۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰