لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
مهندسی فرماندهی و کنترل گرایش سامانه فرماندهی و کنترلکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/10/01فعالتدویننظامی و انتظامی--922فنی و مهندسیدانلود فایل
فرماندهی و ستاد مرزبانی ناجاکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/10/01فعالتدویننظامی و انتظامی--922علوم انسانیدانلود فایل
فرماندهی و ستاد مرزبانی ناجا گرایش خشکیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/10/01فعالتدویننظامی و انتظامی--922علوم انسانیدانلود فایل
فرماندهی و ستاد مرزبانی ناجا گرایش دریاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/10/01فعالتدویننظامی و انتظامی--922علوم انسانیدانلود فایل
مدیریت منابع انسانی گرایش سرمایه های انسانی دفاعیکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/10/01فعالتدویننظامی و انتظامی--922علوم انسانیدانلود فایل
مهندسی فتونیککارشناسی ارشد ناپیوسته1394/03/16فعالتدوینمهندسی برق--861فنی و مهندسیدانلود فایل
جغرافیا و برنامه ریزی گردشگریکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/11/30فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--13981130علوم اجتماعیدانلود فایل
جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری گرایش برنامه ریزی فضایی و مجتمع های گردشگریکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/11/30فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--13981130علوم اجتماعیدانلود فایل
جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری گرایش گردشگری شهریکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/11/30فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--13981130علوم اجتماعیدانلود فایل
جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری گرایش گردشگری روستاییکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/11/30فعالبازنگریعلوم جغرافیایی--13981130علوم اجتماعیدانلود فایل
نمایش ۵٬۷۱۱ تا ۵٬۷۲۰ مورد از کل ۵٬۸۵۲ مورد.