لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
2002914تولید قارچ های خوراکیکاردانی ناپیوسته1391/10/10فعالتدوینکشاورزی--213علمی و کاربردیدانلود فایل
2001888تکثیر و پرورش آبزیانکارشناسی ناپیوسته1379/06/27فعالتدوینکشاورزی--399علمی و کاربردیدانلود فایل
2002878تکثیر و پرورش آبزیان گرایش آبزیان آب شیرینکاردانی ناپیوسته1375/07/15فعالتدوینکشاورزی--326علمی و کاربردیدانلود فایل
2002879تکثیر و پرورش آبزیان گرایش میگوکاردانی ناپیوسته1375/07/15فعالتدوینکشاورزی--326علمی و کاربردیدانلود فایل
2003006صنایع غذاییکاردانی پیوسته1398/02/23فعالتدوینکشاورزی--7فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003030فناوری تولیدات باغیکاردانی پیوسته1398/05/28فعالبازنگریکشاورزی--14فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003031فناوری تولیدات زراعیکاردانی پیوسته1398/05/28فعالبازنگریکشاورزی--14فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003029فناوری پرورش دامکاردانی پیوسته1398/05/28فعالبازنگریکشاورزی--14فنی و حرفه ایدانلود فایل
2003063فناوری گل و گیاهان زینتیکاردانی ناپیوسته1399/10/23فعالتدوینکشاورزی--25فنی و حرفه ایدانلود فایل
2001656مهندسی بسته بندی (گرایش کشاورزی)کارشناسی پیوسته1386/04/30منسوختدوینکشاورزی--96علمی و کاربردیدانلود فایل
نمایش ۵٬۷۰۱ تا ۵٬۷۱۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۴۰۰