لیست کامل رشته ها

عنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
ژئوفیزیکدکتری تخصصی1394/03/16فعالتدوینعلوم زمین--861علوم پایهدانلود فایل
ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسیدکتری تخصصی1394/03/16فعالتدوینعلوم زمین--861علوم پایهدانلود فایل
ژئوفیزیک گرایش ژئو الکتریکدکتری تخصصی1394/03/16فعالتدوینعلوم زمین--861علوم پایهدانلود فایل
ژئوفیزیک گرایش ژئو مغناطیسدکتری تخصصی1394/03/16فعالتدوینعلوم زمین--861علوم پایهدانلود فایل
ژئوفیزیک گرایش گرانی سنجیدکتری تخصصی1394/03/16فعالتدوینعلوم زمین--861علوم پایهدانلود فایل
ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسیدکتری تخصصی1394/03/16فعالتدوینعلوم زمین--861علوم پایهدانلود فایل
مهندسی متالورژی و مواددکتری تخصصی1396/10/17فعالتدوینمهندسی مواد و متالورژی--13961017فنی و مهندسیدانلود فایل
مذاهب فقهیدکتری تخصصی1395/09/14فعالبازنگریعلوم حوزوی--86علوم انسانیدانلود فایل
مهندسی فرماندهی و کنترلکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/10/01فعالتدویننظامی و انتظامی--922فنی و مهندسیدانلود فایل
مهندسی فرماندهی و کنترل گرایش طرح ریزی فرماندهی و کنترلکارشناسی ارشد ناپیوسته1398/10/01فعالتدویننظامی و انتظامی--922فنی و مهندسیدانلود فایل
نمایش ۵٬۷۰۱ تا ۵٬۷۱۰ مورد از کل ۵٬۸۵۲ مورد.