لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
1319مهندسی نساجی گرایش مهندسی شیمی نساجیکارشناسی پیوسته1391/09/19منسوخبازنگریمهندسی نساجی--813فنی و مهندسیدانلود فایل
1317مهندسی نساجی -تکنولوژی رنگکارشناسی پیوسته1365/02/20منسوختدوینمهندسی نساجی--44فنی و مهندسیدانلود فایل
1320مهندسی نساجی گرایش مهندسی الیافکارشناسی پیوسته1391/09/19منسوخبازنگریمهندسی نساجی--813فنی و مهندسیدانلود فایل
1321مهندسی نساجی گرایش مهندسی فناوری نساجیکارشناسی پیوسته1391/09/19منسوخبازنگریمهندسی نساجی--813فنی و مهندسیدانلود فایل
1323مهندسی نساجی گرایش مهندسی منسوجات صنعتیکارشناسی پیوسته1391/09/19منسوخبازنگریمهندسی نساجی--813فنی و مهندسیدانلود فایل
1322مهندسی نساجی گرایش مهندسی پوشاککارشناسی پیوسته1391/09/19منسوخبازنگریمهندسی نساجی--813فنی و مهندسیدانلود فایل
1316مهندسی نساجی-مهندسی پوشاککارشناسی پیوسته1382/12/23منسوختدوینمهندسی نساجی--502فنی و مهندسیدانلود فایل
9065مهندسی نفتکارشناسی پیوسته1398/03/05فعالتدوینمهندسی شیمی--13980305فنی و مهندسیدانلود فایل
9016مهندسی نفتکارشناسی پیوسته1390/07/09فعالبازنگریمهندسی شیمی--787فنی و مهندسیدانلود فایل
9145مهندسی نفتکارشناسی پیوسته1398/03/25فعالبازنگریمهندسی شیمی--13980325فنی و مهندسیدانلود فایل
نمایش ۵٬۷۰۱ تا ۵٬۷۱۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۴۰۰