لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
3193مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست گرایش زیستگاه ها و تنوع زیستیکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
3196مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق بیابانیکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
3270مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانیکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
3197مهندسی منابع طبیعی - مرتع داریکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
3271مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداریکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
3198مهندسی منابع طبیعی - مهندسی جنگلکارشناسی ارشد ناپیوسته1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
3273مهندسی منابع طبیعی - مهندسی چوب و کاغذ گرایش حفاظت و اصلاح چوبکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
3276مهندسی منابع طبیعی - مهندسی چوب و کاغذ گرایش صنایع خمیر وکاغذکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
3277مهندسی منابع طبیعی - مهندسی چوب و کاغذ گرایش صنایع فرآوردهای مرکب چوبکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
3275مهندسی منابع طبیعی - مهندسی چوب و کاغذ گرایش صنایع مبلمانکارشناسی پیوسته1381/02/29منسوختدوینمنابع طبیعی--414کشاورزیدانلود فایل
نمایش ۵٬۷۰۱ تا ۵٬۷۱۰ مورد از کل ۵٬۸۳۸ مورد.

آخرین ویرایش۰۶ بهمن ۱۴۰۰