لیست کامل رشته ها

کد رشتهعنوان رشتهمقطع تحصیلیتاریخ تصویبوضعیتنوع مصوبه زیر گروه تحصیلینام مصوبه اصلینام مصوبه بعدیشماره مصوبهگروه تحصیلیفایل
1773مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم هادکتری تخصصی1395/05/24فعالبازنگریمهندسی صنایع--130فنی و مهندسیدانلود فایل
1955مهندسی صنایع گرایش تحقیق در عملیات و مهندسی سیستمدکتری تخصصی1377/03/10منسوختدوینمهندسی صنایع--505فنی و مهندسیدانلود فایل
1780مهندسی صنایع گرایش سیستم های اطلاعاتیدکتری تخصصی1395/05/24فعالبازنگریمهندسی صنایع--130فنی و مهندسیدانلود فایل
1774مهندسی صنایع گرایش سیستم های سلامتدکتری تخصصی1395/05/24فعالبازنگریمهندسی صنایع--130فنی و مهندسیدانلود فایل
1777مهندسی صنایع گرایش سیستم های مالیدکتری تخصصی1395/05/24فعالبازنگریمهندسی صنایع--130فنی و مهندسیدانلود فایل
1776مهندسی صنایع گرایش سیستم های کلاندکتری تخصصی1395/05/24فعالبازنگریمهندسی صنایع--130فنی و مهندسیدانلود فایل
1775مهندسی صنایع گرایش لجستیک و زنجیره تامیندکتری تخصصی1395/05/24فعالبازنگریمهندسی صنایع--130فنی و مهندسیدانلود فایل
9026مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسیدکتری تخصصی1395/05/24فعالبازنگریمهندسی صنایع--130فنی و مهندسیدانلود فایل
1779مهندسی صنایع گرایش مدیریت پروژهدکتری تخصصی1395/05/24فعالبازنگریمهندسی صنایع--130فنی و مهندسیدانلود فایل
1778مهندسی صنایع گرایش کیفیت و بهره وریدکتری تخصصی1395/05/24فعالبازنگریمهندسی صنایع--130فنی و مهندسیدانلود فایل
نمایش ۵٬۷۰۱ تا ۵٬۷۱۰ مورد از کل ۵٬۸۸۷ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۴۰۰